תקנון האתר

 

אתר פלפלת  (להלן- האתר) זהו אתר אינטרנט, המנהל חנות מסחר וירטואלית, ובמסגרתה הלקוחות צורכים מידע והאתר מאפשר להם רכישה והזמנת משלוחים של מגוון מוצרים במסגרת חבילות שי (להלן – השירותים). האתר הינו בבעלות חברת גברת פלפלת הרשומה כ"גברת פלפלת בע"מ" לפי שם המתחם :

www.pilpelet.com  ו www.pilpelt.co.il

 

יצוין בזאת, כי כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין האתר לבין גולשי לקוחותיו, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל לרכוש שירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר.

במסגרת תקנון זה "רוכש/ת" הינו כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. האתר - לרבות מנהליה ועובדיה וכל מי שמטעמה.

השימוש באתר זה נועד אך ורק לשם הזמנת משלוחים, רכישת מוצרים ו/או קבלת מידע. אין היתר לעשות כל שימוש אחר באתר זה ללא אישור בעליו.

הרשאה לביצוע רכישת שירותים/מוצרים באתר תיעשה בידי כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים ומחזיק ברשותו כרטיס אשראי תקף כחוק הרשום על שמו.

הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של רוכש מוצרים/שירותים תאושר באם התקיימו כל הדרישות הבאות:

(1) חברת האשראי נתנה אישור לביצוע העסקה באמצעות כרטיס האשראי של הרוכש.

(2) הרוכש מחזיק בכתובת מייל אישית תקפה.

(3) המוצרים/השירותים נמצאים במלאי וניתנים לאספקה מידית.

(4) המען של הרוכש הוא במסגרת אפשרות החלוקה של החברה וניתן לאיתור בנקל.

 

מדיניות שירותים ומחירים:

לא תתקבל הזמנה ממחיר הנמוך מ 100 ש"ח

תמונות המוצרים באתר הן לשם המחשה בלבד ולא תתקבל טענה בדבר אי התאמה ביניהם לבין המוצר בפועל.

האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים מעת לעת בכל הנוגע לתנאי האתר הנוגעים לשירותים/מחירים/תנאי תשלום/קבלת משלוחים. השינויים יעשו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובלי כל צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

במידה ואחד המוצרים המוצגים באתר אזל מן המלאי, החברה תספק לרוכש במידת האפשר, מוצר ברמה דומה, בעלות ובאיכות של המוצר המוזמן המקורי. הודעה על כך תשלח לרוכש כאשר תהיה לרוכש הזכות לבטל את ההזמנה בטרם יציאתה למשלוח וכרטיס האשראי שלו יזוכה או לא יחויב כלל.

מועדי אספקה- החברה תספק את המשלוח של המוצרים ללקוחות במועדים ובשעות הבאים: כאשר המשלוח יגיע ללקוח עד שלושה ימים מיום המשלוח, אולם אנו עושים את כל המאמצים לשלוח את המוצר כבר באותו היום או מקסימום למחרת. לנסח את זה טוב יותר

 

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר-

הרוכש מתחייב בזאת בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים דרך האתר להזין במערכת האתר את פרטיו האישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי, פרטי המשלוח (להלן – הפרטים). האתר לא יישא כל אחריות בגין  טעות שנעשתה בידי הרוכש בהעברת הפרטים.

בנוסף, האתר לא יהיה  יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי במידה והפרטים  לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הכנסת מידע/ פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית. כנגד  מעבירי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים כפי שמחייב החוק , לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.  במידה ותיעשה טעות במסירת הפרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות שלא לקבל את ההזמנה.

פרטי הפעולות האתר לרבות כל הפרטים שהוכנסו בידי הרוכש יועברו דרך מערכת  אבטחה מוצפנת (SSL), כפי המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו ישמרו במאגר החברה ולא יועברו על ידי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק כדי להשלים את פעולות הרכישה שבוצעו על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים יהיו ללא יכולת זיהוי הרוכש.

החברה תוכל לעדכן את לקוחותיה על מבצעים דרך כתובת המייל כפי שנמסרה במסגרת הרישום לאתר אלא אם תתקבל הודעה מהרוכש כי אינו מעוניין בקבלת פרסומים אלו.

 

תשלום בגין השירותים 

המחירים של השירותים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תיעשה  באמצעות כרטיס האשראי כפי הפרטים שנמסרו בעת הרכישה. יש לציין קוד הנחה במידה ויש כזה בטרם אישור ההזמנה.

במידה ומדיניות החברה תאפשר חלוקת התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).

 

סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"עגלה" או "במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלה" לרבות הוצאות משלוח אשר יצוינו בנפרד.

 

ביטול פעולות על ידי הרוכש  

ביטול רכישה של אחד השירותים הניתנים באתר יעשה על ידי הרוכש במידה והמשלוח טרם יצא ללקוח מרגע ההזמנה. הודעת הביטול תבוצע באמצעות המייל ובטלפון החברה. הביטול יכנס לתוקף במידה וטרם יצא המשלוח אל הלקוח.

במידה והביטול נעשה לאחר קבלת המשלוח תתאפשר קבלת החזר לגבי מוצר שאינו מתכלה תוך  3 ימים מיום קבלת המוצר בכתובת המצוינת בהצעה, ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל, ולא נעשה שימוש כלשהו במוצר והוא  באריזתו המקורית.

בהחזרת המוצר לאחר שהמוצר הגיע לבית הל'קוח יהיה על הלקוח לשלם את עלויות המשלוח פלוס עשרה אחוזים מערך המוצר.

 

הגבלת אחריות  

החברה תספק לרוכש שירותים/מוצרים באיכות גבוהה ומתחייבת לספק מוצרי מזון טריים עם זאת, באם יתברר כי המוצר אשר סופק על ידי החברה אינו טרי או תקין  (להלן – המוצר הפגום),

יפנה הרוכש אל החברה ויודיע לה על כך.

החברה מצידה תבדוק את המוצר ואת פרטי התלונה ובמידת הצורך תעמיד בפני הרוכש את האפשרות לקבלת מוצר אחר זהה במקום או זיכוי בגין התמורה שהתקבלה עבור אותו המוצר   (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), וכל זה בכפוף לשיקולה הבלעדי של החברה.

האחריות הבלעדית לכל המוצרים תחול על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.

 

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר 

האתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים. האתר אינו שולט, אינו מפקח ואינו אחראי על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה להגיע באמצעותם לאתר אינטרנט פעיל.

 

בעלות ושמירה על זכויות 

הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם לא יעשה בו שום שימוש של זכות אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולש אחר או את האתר. הגולש לא יעשה באתר כל שימוש שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים או יעשה בהם שימוש. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לאתר נזקים

 

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת.